RENT A CAR NOVI SAD GS - USLOVI NAJMA

Iznajmljivanje vozila – Rent a car Novi Sad – Uslovi Iznajmljivanje Vozila
GS Rent a Car Novi Sad (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac)

Odgovornosti najmoprimca:

1. Da svojeručno potpiše ugovor o najmu i time se saglasi sa odredbama ugovora:

 • da cene i ostale uslove iznjmljivanja navedene u vazećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora ;
 • da ima 23 godine starosti i vazeću vozačku dozvolu minimum tri godine;
 • da prima vozilo u ispravnom stanju, sa punim rezervoarom i svim pripadajućim priborom i dokumentima, te će isto vratiti u identičnom stanju. U slučaju da ne postupi kako je određeno, snosiće trošove utrošenog goriva i naknadu troškova za nestanak pribora; Za izgubljen kljuĉ, daljinski upravljač alarmnog uređaja i gubitak dokumenata najmoprimac plaća 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
  Za izgubljenu ili oštećenu registarsku tablicu najmoprimac plaća dodatnu nakadu u iznosu od 50 EUR.
 • da iznamljeno vozilo vrati u naznačenom roku na prednjoj strani ili ranije na zahtev najmodavca;
 • da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila;
 • da odmah obustavi vožnju, ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru najbržim putem obavesti najmodavca;
 • da, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara ostećen, plati najmodavcu iznos troškova za 500 kilometara, za svaki dan korisćenja vozila;
 • da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi:
  a) pod uticajem alkohola ili narkotika;
  b) u protivzakonite svrhe (npr. krivično delo, carinski i devizni prekršaj i slično)
  c) za obuku vozača;
  d) za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu:
  e) za vuču drugih vozila, prikolica;
  f) za učestvovanje u motosportskim priredbama;
  g) za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, kao i kabastog materijala koji može oštetiti vozilo;
 • da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili pozajmi trećem licu;
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje je on ovlastio, pod uslovom da to lice ima najmanje 23 godine starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše u rubrici „drugi vozač“ ovog ugovora;
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;
 • da iznajmljenim vozilom ne prelazi granicu SRB, bez dozvole najmodavca;
 • da bez saglasnosti najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu, niti otuđiti isto.

2. Ukoliko se najmoprimac ogreši o bilo koju odredbu ili uslov iz tačke 1. Ugovora o najmu, obavezuje se da će najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu, koja bi iz takvih radnji nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

3. Najmodavac će najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvesnom plaćanju, naknaditi troškove redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila).

4. Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, najmoprimac je u skladu sa važećim zakonskim propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost po štetama prema trećim licima, a vozilo je osigurano za slučaj požara i krađe, ali najmoprimac i u sluĉaju da nije kriv, snosi 10% učešća u šteti.
Ukoliko najmoprimac krađu ili nestanak vozila odmah ne prijavi policiji, plaća pun iznos vrednosti vozila bez obzira što je ugovoreno osiguranje od krađe ili nestanka vozila.

5. Najmoprimac je odgovoran za štete načinjene na vozilu za vreme njegovog korišćenja, kao i za štetu koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke, ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom najmoprimca). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

6. Najmoprimac je odgovoran za:

a) štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili narkotika;
b) ako je šteta prourokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji (bahatosti);
c) ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu.

7. Najmodavac neće obeštetiti najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga koji se nalazi u/ili na iznajmljenom vozilu.

Informacije o šteti:

8. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva time što će:

 • zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
 • osigurati oštećeno vozilo;
 • o šteti, čak i ako je neznatna, odmah obavestiti najmodavca;
 • pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije, zahtevati izvršenje uviđaja i to u periodu u kome je moguće učesnicima u nesreći izmeriri nivo alkohola u krvi, kao i da se raspita o mestu i vremenu za preuzimanje zapisnika o uviđaju saobraćajne policije.
  Jedini izuzetak kada nije potrebno pozvati saobraćajnu policiju jeste kada je saobraćajna nesreća nastala na privatnom posedu ili pokrivenom parkingu.
  ZA POMOĆ I DODATNE INFORMACIJE UVEK MOŽETE POZVATI KORISNIČKI CENTAR “DDOR
  NOVI SAD” -021/48-02-222.

9. Ako najmoprimac propusti da u slučaju nezgode preduzme mere navedene u tački 10, biće odgovoran za sve posledice i štete koje najmodavac može imati zbog toga.

Plaćanje i uslovi plaćanja:

10. Najmoprimac se obavezuje da će najmodavcu, na njegov prvi zahtev, odmah platiti:

 • iznos za dnevni najam i pređenu kilometražu za iznajmljeno vozilo i ostale troškove koji se zaračunavaju za korišćenje vozila, po važećem cenovniku;
 • iznose novčanih kazni izrečenih protiv najmoprica u vezi korišćenja vozila, a prouzrokovane krivicom najmoprimca (kršenje saobraćajnih propisa);
 • troškove (sudske i advokatske), nastale zbog sudske naplate potraživanja najmodavca;

11. U slučaju neizmirenja troškova nastalih ovim ugovorom, najmodavac će pokreuti protiv najmoprimca sudski postupak radi naplate svojih potraživanja i obraĉunati zakonsku kamatu.

12. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa i 150 km.

13. Plaćanje je avansno uz obavezan depozit, po cenovniku.

14. Dodatno se naplaćuju:

 • usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem;
 • dostava ili preuzimanje vozila van Novog Sada i van radnog vremena;
 • pranje jako zaprljanog vozila;
 • sva otećenja enterijera i eksterijera, van registrovanog udesa;

15. Najoprimac će naknaditi najmodavcu oštećenja tapacirunga u vozilu, sem ako je oštećenje tapacirunga nastalo prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj nezgodi ili na drugi naĉin.

16. Najmoprimac je dužan naknaditi štetu koja je nastala na vozilu usled:

 • plavljenja vode izlivene iz kanalizacione mreže, osim ako je do izlivanja došlo usled poplave ili bujice;
 • postavljanja vozila na prostoru između potoka, odnosno reka i nasipa.
 • kretanja vozila kroz poplavljen teren, ulicu, ili put, rečno korito ili potoke, kao i u slučaju kada je vozaču moralo biti poznato da se kreće u susret stihijskom delovanju vode – osim kada se radi o spasavanju ljudi i imovine.

17. Bilo kakve izmene ovog ugovora važe samo ako su obe strane saglasne.

18. U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.